ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 720/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Με την υπ’ αριθμόν 720/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, πετύχαμε την αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας