ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ – ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 333/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Με την υπ’ αριθμόν 333/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, πετύχαμε τη διάσωση ακόμη μίας κατοικίας δανειοληπτών από τον πλειστηριασμό, που επισπευδόταν από εταιρεία διαχείρισης για λογαριασμό αλλοδαπού fund.

Ειδικότερα, οι δανειολήπτες εντολείς μας βρίσκονταν σε οικονομική αδυναμία εξυπηρέτησης του στεγαστικού δανείου τους και για το λόγο αυτό προσπαθήσαμε να ρυθμίσουμε εξωδικαστικά την οφειλή τους. Δυστυχώς, οι απαιτήσεις της εταιρεία διαχείρισης για να ρυθμιστεί η οφειλή των δανειοληπτών ήταν εξωπραγματικές και πέραν των οικονομικών τους δυνατοτήτων, με αποτέλεσμα η προσπάθεια εξωδικαστικής ρύθμισης να καταλήξει στο κενό, με ευθύνη της εταιρείας διαχείρισης. Ειδικότερα, η τελευταία απαιτούσε προκαταβολή ύψους 20% του οφειλόμενου ποσού προκειμένου να δεχθεί τη ρύθμιση της οφειλή τους, πλην όμως οι δανειολήπτες δεν είχαν τη δυνατότητα αυτή.

Ακολούθως, η εταιρεία διαχείρισης πέτυχε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την έκδοση διαταγής πληρωμής σε βάρος των δανειοληπτών για το ποσό των 108.861,16 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων, ως δήθεν υπόλοιπο της οφειλής τους από τη δανειακή σύμβαση, που είχαν συνάψει με την πιστώτρια Τράπεζα. Εν συνεχεία, η εταιρεία διαχείρισης προχώρησε και σε κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας τους, με αποτέλεσμα να οριστεί ημερομηνία πλειστηριασμού αυτής η 28η-04-2024.

Κατά των ως άνω ενεργειών της εταιρείας διαχείρισης, ασκήσαμε άμεσα ανακοπές τόσο του 632 ΚΠολΔ όσο και 933 ΚΠολΔ. Η ανακοπή του 933 ΚΠολΔ, η οποία στρεφόταν κατά της επιταγής προς πληρωμή και της κατασχετήριας έκθεσης εκδικάστηκε την 19/12/2023 και επ’ αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 333/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την ως άνω απόφαση ακυρώθηκε τόσο η επιταγή προς πληρωμή όσο και η κατασχετήρια έκθεση, λόγω της μη τήρησης του άρθρου 925 ΚΠολΔ από πλευράς της εταιρείας διαχείρισης, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να διασώσουν την κατοικία τους.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα απόσπασμα της υπ’ αριθμόν 333/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας