ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ – ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 388/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Με την υπ’ αριθμόν 388/2023 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πατρών, πέτυχαμε την αναστολή ενός ακόμη πλειστηριασμού, που επισπευδόταν από εταιρεία διαχείρισης (servicer) εις βάρος μίας κατοικίας εντολέως μας στο Αίγιο. Το ύψος της οφειλής της δανειολήπτριας ανερχόταν στο ποσό των 283.875,97 ευρώ.

Μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αιγίου επί της ανακοπής μας κατά της επιταγής προς πληρωμή και της κατασχετήριας έκθεσης , προχωρήσαμε εντός της νόμιμης προθεσμίας στην άσκηση έφεσης και αίτησης αναστολής ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών.

Κατά την εκδίκαση της αίτησης αναστολής ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών, η εξωτερική συνεργάτιδα μας, ανέπτυξε και προφορικώς τους ισχυρισμούς, που είχαμε προβάλει στην ασκηθείσα έφεση και αίτηση αναστολής μας, ισχυρισμοί που έγιναν δεκτοί από το Μονομελές Εφετείο Πατρών.

Ειδικότερα, το Μονομελές Εφετείο Πατρών έκρινε ότι η έλλειψη αναφοράς του τιμήματος πώλησης στην περίληψη της σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης, που έχει καταχωριστεί στο Ενεχυροφυλάκειο Αθηνών, συνιστά παράβαση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και έχει ως αποτέλεσμα τη μη απόδειξη της μεταβίβασης των δανείων (συμπεριλαμβανομένης και της επίδικης απαίτησης) από την Τράπεζα στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Fund).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα απόσπασμα από την υπ’ αριθμόν 388/2023 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πατρών.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας