ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 1576/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

Με την υπ’ αριθμόν 1576/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατορθώσαμε να πετύχουμε την αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπευδόταν από εταιρεία διαχείρισης (servicer), δυνάμει διαταγής πληρωμής που είχε εκδοθεί εις βάρος πελάτη μας.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο με ένα πλήρως αιτιολογημένο σκεπτικό έκρινε ότι η απαίτηση που επιδικάστηκε με τη διαταγή πληρωμής στην εταιρεία διαχείρισης (servicer) είναι μη βέβαιη και εκκαθαρισμένη, δεδομένου ότι ο υπολογισμός των τόκων γινόταν με βάση έτος 360 ημερών. Κατόπιν τούτου, το Δικαστήριο διέταξε την αναστολή εκτέλεσης τόσο της διαταγής πληρωμής όσο και της επιταγής προς πληρωμή. Το οφειλόμενο ποσό για το οποίο είχε εκδοθεί η διαταγή πληρωμής ανερχόταν σε 650.587,58 ελβετικά φράγκα.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας