ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;

Ο Ν. 4640/2019 (ΦΕΚ Α’ 190/30-11-2019) ρυθμίζει τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης σε αστικές κι εμπορικές διαφορές. Ως διαμεσολάβηση, νοείται μια διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας με βασικά χαρακτηριστικά την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτική αυτονομία, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως, με καλόπιστη συμπεριφορά και συναλλακτική ευθύτητα, να επιλύσουν με συμφωνία μία διαφορά τους με τη βοήθεια διαμεσολαβητή (βλ. αρ. 1 παρ. 2 Ν. 4640/2019).

Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης είναι ιδιαίτερα δημοφιλής με υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (λ.χ. στην Ιταλία) αλλά και σε τρίτες χώρες (λ.χ. στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) και στοχεύει στη συμβιβαστική επίλυση διαφορών μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων με κύριο γνώμονα την ικανοποίηση των πραγματικών επιθυμιών των μερών.

           Τα βασικότερα θετικά χαρακτηριστικά της Διαμεσολάβησης είναι τα ακόλουθα:

Εκούσια Διαδικασία: τα μέρη προσφεύγουν οικειοθελώς στη διαδικασία και ελεύθερα δύνανται να αποχωρήσουν, δίχως δεσμεύσεις (αρχή της ελεύθερης βούλησης). Υπάρχει και η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, η οποία είναι υποχρεωτική και αφορά σε συγκεκριμένες υποθέσεις που ορίζει ο νόμος (βλ. αρ. 6 και 7 Ν. 4640/2019).

Μη δεσμευτικότητα: στη Διαμεσολάβηση δεν εκδίδεται δεσμευτική απόφαση αλλά συνάπτεται συμφωνία των μερών, η οποία αποτελεί την έκβαση των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων.

Ευελιξία: τα μέρη δε δεσμεύονται από αποπνικτικές δικαστικές προθεσμίες αλλά έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν από κοινού με τον Διαμεσολαβητή τις ημέρες, τις ώρες και την τοποθεσία που θα λάβει χώρα η (κάθε) συνάντηση.

Υποβοηθούμενη διαπραγμάτευση: τα μέρη διαπραγματεύονται τα συμφέροντά τους υπό την καθοδήγηση ενός ειδικά διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με εκτεταμένη εμπειρία πάνω στην επίλυση αστικών κι εμπορικών διαφορών.

Οικονομία και ταχύτητα: για τη συμμετοχή στη Διαμεσολάβηση δεν καταβάλλονται τα υπέρογκα ποσά που απαιτούνται σε μία δικαστική διαδικασία, και ολοκληρώνεται άμεσα χωρίς πολύμηνες αναμονές για την έκδοση αποφάσεων.

Εμπιστευτικότητα: η διαδικασία είναι άκρως εμπιστευτική, προσφορές, παραδοχές, προτάσεις που έχουν λάβει χώρα κατά τη διάρκειά της δεν μπορούν να προβληθούν ενώπιον δικαστικής αρχής σε περίπτωση που τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία.

Νομική υποστήριξη/συμπαράσταση: Η Διαμεσολάβηση δεν είναι απλώς συζήτηση των μερών. Στη διαδικασία συμμετέχουν οι νομικοί παραστάτες (δικηγόροι) του κάθε μέρους, οι οποίοι διασφαλίζουν τη νομιμότητα της διαδικασίας και της τελικής τους συμφωνίας.

Αμεσότητα: στη διαδικασία δε συμβάλλεται δικαστική έδρα και τα μέρη άμεσα επικοινωνούν το ένα με το άλλο.

            ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;

            Ο Ν. 4640/2019 (ΦΕΚ Α’ 190/30-11-2019) επιμελώς ρυθμίζει τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, τους στόχους της, τα τοπικά και χρονικά όριά της, τα πρόσωπα που δύνανται να λαμβάνουν μέρος, όπως και τη φύση της.

            Στη διαδικασία, τα μέρη παρίστανται μετά των νομικών τους παραστατών (πλην των περιπτώσεων που μπορούν να παρασταθούν και μόνα δηλ. στις μικροδιαφορές και στις καταναλωτικές διαφορές). Πριν την έναρξη της διαδικασίας, οι νομικοί παραστάτες μοιράζονται τις πληροφορίες τους με τον Διαμεσολαβητή (προπαρασκευαστικό στάδιο). Στο στάδιο αυτό εξετάζονται τυχόν κωλύματα του Διαμεσολαβητή που μπορούν να πλήξουν την αμεροληψία και την ουδετερότητά του.

            Έπειτα ακολουθεί η πρώτη κοινή συνεδρία, κατά την οποία τα μέρη δύνανται να μοιραστούν τη δική τους οπτική γωνία επί της διαφοράς.

            Έπονται οι ιδιωτικές συνεδρίες (εκτός κι εάν τα μέρη προτιμούν να συνεχίσουν σε κοινή συνεδρία) κατά τις οποίες κάθε μέρος με το νομικό του παραστάτη επικοινωνεί με το Διαμεσολαβητή χωρίς την παρουσία της άλλης πλευράς. Εδώ, δύνανται τα μέρη να μοιράζονται πληροφορίες με το Διαμεσολαβητή, που ενδεχομένως δεν επιθυμούν να γνωρίζει το άλλο μέρος. Τέλος, οτιδήποτε εξελίσσεται κατά  τις ιδιωτικές συνεδρίες δεν δύναται να μεταφερθεί από τον Διαμεσολαβητή στο άλλο μέρος δίχως ρητή συναίνεση.

            Στο στάδιο των διαπραγματεύσεων και της διερεύνησης, τα μέρη ξεκινούν να παραθέτουν και να δέχονται προτάσεις, μέχρι να φθάσουν σε μία κοινή λύση.

            Τέλος, υπογράφεται το πρακτικό της διαμεσολάβησης, που περιέχει τη συμφωνία των μερών. Τα μέρη οφείλουν να τηρούν τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν από κοινού.

            ΣΥΧΝΑ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

            Από την εμπειρία μας,  η Διαμεσολάβηση είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη διευθέτηση ρυθμίσεων οφειλών από δάνεια με τραπεζικά ιδρύματα, στην επίλυση οικογενειακών διαφορών (προσοχή, δεν υπάγονται όλες οι οικογενειακές διαφορές στη διαμεσολάβηση), στην επίλυση διαφορών  μεταξύ εταιρειών που προέρχονται από συμβάσεις και τιμολόγια, στη διευθέτηση κληρονομικών ζητημάτων (ιδίως μεταξύ κληρονόμων), και στις διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών.

            ΣΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΚΗΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

            Στο γραφείο μας οι εξειδικευμένοι Συνεργάτες μας σας συνδράμουν στην επίλυση των διαφορών σας άμεσα, συνετά κι αποτελεσματικά, χωρίς να απαιτείται η προσφυγή σε Δικαστήρια. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θεσμό της Διαμεσολάβησης εν γένει αλλά και για να σας συμβουλεύσουμε ως προς την υπόθεσή σας και τη δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tομείς Δικαίου

Tομείς Οικονομικής
Δραστηριότητας